Peppersack AS-i privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi Privaatsustingimused) sätestab põhimõtted, mille alusel
Aktsiaselts PEPPERSACK (edaspidi: Peppersack) kogub ja töötleb oma klientide isikuandmeid.
Privaatsustingimused kehtivad kõikidel juhtudel, mil Peppersack kogub ja töötleb füüsiliste isikutest
klientide (edaspidi Klient) isikuandmeid – eelkõige osas, milles Peppersack kogub ja töötleb Peppersack
e-poe (edaspidi: e-pood) Klientide isikuandmeid.
Privaatsustingimused on Peppersack e-poe kasutustingimuste lahutamatu osa. E-poe
kasutustingimustega on võimalik tutvuda siin.

Isikuandmete vastutav töötleja
Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Aktsiaselts PEPPERSACK registrikoodiga 10304876, aadressiga
Viru n 2 Tallinn.
Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste
või muredega palub Peppersack võtta ühendust e-posti aadressil peppersack@peppersack.ee .

Isikuandmete kogumise ja töötlemise põhimõtted
Kliendi nõusolek. Peppersack kogub Kliendi isikuandmeid Kliendi nõusolekul kliendisuhte alguses ja
jooksul Kliendi poolt Peppersack toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Peppersack kogub Kliendi
isikuandmeid ainult juhul, kui Klient edastab sellist teavet vabatahtlikult.
Nõusoleku andmise viis. Veebilehe kaudu oma isikuandmeid Peppersack AS-le edastades Peppersack
teenuste kasutamiseks annab Klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks märke tegemisega
vastavasse lahtrisse „Olen tutvunud AS Peppersack privaatsustingimustega ning annan nõusoleku enda
isikuandmete töötlemiseks“.
Muul viisil oma isikuandmete edastamisel annab Klient nõusoleku isikuandmete töötlemiseks kirjalikult
taasesitatavas vormis.
Peppersack töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega
ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.
Peppersack eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast
praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis tõendama isikuandmete töötlemise vastavust seatud
eesmärkidele.
Peppersack kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest
põhimõtetest:
*seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;

*eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste
eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse
eesmärkidega kooskõlas;
*minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud
eesmärkide saavutamiseks;
*kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes Kliendi
nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
*andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud
seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
*turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid
tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
*individuaalse osaluse põhimõte – Klienti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest,
talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda
ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Peppersack kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
*E-poe vahendusel Klientidele toodete müümiseks ja kohaletoimetamiseks;
*Peppersack pakutavatest toodetest ja teenustest huvitatud Klientidega suhtluseks (sh e-kirja
teel, sotsiaalmeedia vahendusel ning vajadusel telefoni teel);

Peppersack töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu
täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi
taotlusele/broneeringule. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud
leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.
Töödeldavad isikuandmed:
Peppersack võib teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad
eelkõige, kuid mitte ainult Kliendi nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel,
pangakonto number.
Veebilehe külastamisel võib Peppersack koguda Kliendilt isikustamata andmeid digitaalsete seadmete
poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Kaudu nagu veebilehe
külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi
kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet.
Peppersack töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse statistika koostamise ja
veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.
Peppersack veebilehte kasutama asudes nõustub Klient isikustamata andmete kogumisega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Peppersack AS ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete
esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel
Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Peppersack poole vastavasisulise kirjaliku ja vabas vormis taotlusega
(peppersack@peppersack.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:
*õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;
*õigus nõuda andmete parandamist;
*õigus nõuda andmete kustutamist;
*õigus piirata isikuandmete töötlemist;
*õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
*õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
*õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee)

Privaatsustingimuste muutmine
Peppersack`il on igal ajal õigus privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad privaatsustingimused
on alati kättesaadav Peppersack`i veebilehel.