Peppersack AS-i kondiitritoodete e-poe kasutustingimused

1.1. Aktsiaselts PEPPERSACK e-pood müüb kohvikus Peppersack müüdavaid tooteid (edaspidi Tooted).
1.2. Müüja andmed: Aktsiaselts PEPPERSACK, Viru 2, Tallinn 10140. Registrikood 10304876
1.3. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil
www.peppersack.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Aktsiaselts PEPPERSACK
(edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele
reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.4. Kasutustingimused hakkavad Kliendi suhtes kehtima hetkel, kui Klient annab käesolevate
Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Müüja veebilehte muul
viisil kasutama.
1.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid ka
Privaatsustingimused, mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks. Privaatsustingimustega
on võimalik tutvuda siin.
2. Hinnad
2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3. Ostu sooritamine
3.1. Toodete kirjelduse eksponeerimise Müüja veebilehel käsitatakse Müüja poolse pakkumusena
müügilepingu sõlmimiseks.
3.2. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa korvi”.
3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Edasi tellimust esitama“, misjärel
suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist kinnitab Klient,
et on tutvunud e-poe kasutustingimustega ning seejärel kinnitab tellimuse klikkides nupul “Esita
tellimus”.
3.4. Pärast tellimuse esitamist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.
3.5. Kui E-pood ei suuda pakutud teenust osutada, teavitab ta sellest Klienti esimesel võimalusel.
Virtuaalne kinnitus tellimuse täitmiseks tühistatakse.
3.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.
3.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud
täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8.
4. Makseviisid
4.1. Tellimuste eest saab tasuda toodetele järgi tulles kohvik Peppersack`is sularahas või pangakaardiga.
5. Pretensioonide esitamine
5.1. Klient kohustub Toodete kättesaamisel koheselt kontrollima Toodete vastavust lepingutingimustele
ning mittevastavuse esinemisel esitama suulises vormis pretensiooni. Mittevastavusest, mida ei
olnud võimalik avastada Toodete kättesaamisel, kohustub Klient teavitama Peppersack`i koheselt
peale selle avastamist, esitades pretensiooni e-posti aadressil kohvik@peppersack.ee.

Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel
ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
5.2. Peppersack ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi
tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest
säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).
5.3. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud
õiguskaitsevahenditele.
5.4. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Peppersack pakutava lahendusega, on tarbijast
Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni
poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija
algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.
Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee Tarbijavaidluste komisjon sekretariaat
asub aadressil Pronksi 12. 10117 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee
6. Vastutus
6.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole
tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel
eesmärkidel.
7. Privaatsuspoliitika
7.1. Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud
Privaatsustingimustega ning annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete
töötlemiseks.
7.2. Müüjale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid kasutatakse vaid Privaatsustingimustes sätestatud
alustel ja eesmärkidel. Vastutav töötleja on AS PEPPERSACK , Viru 2, Tallinn, 10140. Registrikood
10304876.
8. Tingimused ja nende muutmine
8.1. E-poes ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
8.2. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse
E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
9. Muud tingimused
9.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse,
Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.
10. Klienditugi
10.1. Klienditoe telefon on +372 6466 995 (avatud tööpäeviti kl 10:00-17:00) ja e-posti aadress:
kohvik@peppersack.ee.